Įstatai

ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“ (toliau asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
1.2 Asociacijos buveinės adresas Venslaviškio g. 14-1, Panevėžys.
1.3 Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.4 Dokumentai ir kita informacija apie asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir pateikiama nedelsiant, asociacijos nariui pareikalavus.
1.5 Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti asociacijos buveinėje. Esant reikalui ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose arba regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.
1.6 Asociacijos simbolika – vėliava, sukurta 2003 m., pažymint Panevėžio įkūrimo, o tuo pačiu ir Senamiesčio gatvės 500 m. Jubiliejų. Vėliavos vienojo pusėje vaizduojamas pirmasis Panevėžio, t.y. Senamiesčio gatvės planas pagal 1509 m. aprašymą, o antroje – vėžys (vienas iš senųjų padavimų apie Panevėžio kilemę veikėjų) su plaktuku žaliame (žalios pievos) ir melsvame (Nevėžio upė) fone, simbolizuojantis senuosius Senamiesčio g. gyventojus – žemdirbius ir amatininkus. Vėliavos autorius dizaineris Vilius Puronas.
1.7 Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. Asociacijos tikslai ir veikla

2.1 Asociacijos tikslai yra:
2.1.1 suburti laisvą ir dvasingą senamiestiečių bendriją, pagristą meile ir pareiga savo gatvei ir savo miestui;
2.1.2 stiprinti Senamiesčio gatvėje gyvenančių ir iš jos išnykusių žmonių asmeninius ryšius, gaivinti šeimų ir giminių tradicijas, ugdyti senamiestiečių, ypač jaunimo dvasingumą, tautinę savimonę;
2.2 Įgyvendinant įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius, numatomos veiklos rūšys:
2.2.1 panaudojant žiniasklaidos priemones, gilinti gyventojų žinias apie gatvės, jos apylinkių praeitį, įžymius žmones, domėtis gatvės dabarties ir ateities problemomis, užsiiminėti leidyba;
2.2.2 organizuoti Senamiesčio gatvės jubilienes šventes;
2.2.3 prisidėti prie gatvės gražinimo ir gyventojų buities gerinimo darbų;
2.2.4 žodžiu, raštu ir kitais būdais skleisti informaciją apie klubo veiklą, propaguoti tikslus ir uždavinius;
2.2.5 asociacija gali samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
2.2.6 asociacija turi teisę organizuoti masinius renginius, susirinkimus, skelbti pareiškimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams;
2.2.7 veiklos rūšis pagal EVRK:
91.33 niekur kitur nepriskirtų organizacijų veikla.
92.00 poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla.
85.30 socialinio darbo veikla.

3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

3.1 Asociacijos nariais gali būti Panevėžio m. Senamiesčio gatvėje gimę ar čia gyvenę bei gyvenantys asmenys, ne jaunesni nei 18m. amžiaus, pareiškę raštu savo pageidavimą ir įsipareigojimą vykdyti asociacijos įstatus bei mokantys visuotiniame susirinkime patvirtintą nario mokestį.
3.2 Asociacijos narys turi teisę:
3.2.1 dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime, teikti pasiūlymus asociacijos veiklos gerinimui;
3.2.2 rinkti ir būti išrinktam į asociacijos tarybą ir revizijos komisiją;
3.2.3 gauti informaciją apie asociacijos veiklą ir lėšas;
3.2.4 naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.2.5 išstoti iš asociacijos.
3.3 Asociacijos narys privalo:
3.3.1 laikytis asociacijos įstatų;
3.3.2 vykdyti visuotinio susirinkimo, tarybos ir revizijos komisijos įpareigojimus;
3.3.3 saugoti ir tausoti asociacijai priskirtą turtą;
3.3.4 mokėti nustatytą nario mokestį.
3.4 Narių įstojimo į asociaciją ir išstojimo tvarka:
3.4.1 įstojama apie tai pareiškus raštu tarybos posėdyje ar visuotiniame susirinkime;
3.4.2 išstoti iš asociacijos galima pateikus tarybai pareiškimą raštu;
3.4.3 už įstatų pažeidimą ir kitus nusižengimus narys gali būti pašalintas iš asociacijos nusprendus visuotiniame susirinkime, kai už pašalinimą balsuoja daugiau nei ½ dalyvaujančių susirinkime narių;
3.4.4 išstojus ar pašalinus narį iš asociaciijos, jo nario mokestis ar kitaip perduotos asociacijai lėšos negrąžinamos.

4. Asociacijos valdymas

4.1 Asociacijos organai yra šie: visuotinis asociacijos narių susirinkimas ir kolegialus valdymo organas – taryba. Tik visuotinis narių susirinkimas turi teisę:
4.1.1 keisti ir papildyti įstatus;
4.1.2 rinkti ir atšaukti tarybą, revizijos komisiją;
4.1.3 patvirtinti tarybos sudarytas sutartis dėl apmokėjimo už darbą;
4.1.4 vertinti tarybos veiklą;
4.1.5 spręsti narių pašalinimo iš asociacijos klausimą;
4.1.6 nustatyti ar pakeisti načio mokesčio dydį;
4.1.7 nustatyti prioritetines asociacijos veiklos kryptis;
4.1.8 spręsti asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
4.1.9 tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.
4.2 Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas kartą metuose arba esant reikalui, tarybos nutarimu. Susirinkimo nutarimai teisėti, jei dalyvauja ½ narių. Jei nėra kvorumo, pakartotinis susirinkimas kviečiamas po 1 mėnesio.
4.3 Asociacijai tarp visuotinių susirinkimų vadovauja visuotiniame susirinkime renkama taryba iš 7 asmenų – pirmininko, dviejų pavaduotojų, sekretoriaus, iždininko ir dviejų narių. Taryba renkama 2 metams. Asociacijos tarybos funkcijos:
4.3.1 vykdi visuotinio susirinkimo nutarimus;
4.3.2 rengia darbo planus;
4.3.3 sudaro asociacijos narių sąrašus ir renka nario mokestį;
4.3.4 organizuoja raštvedybą ir apskaitos tvarkymą;
4.3.5 disponuoja lėšomus;
4.3.6 atsako už ūkinę ir finansinę veiklą;
4.3.7 priima naujus narius ir remėjus;
4.3.8 taryba organizuoja visuotinius susirinkimus kartą metuose;
4.3.9 taryba atsiskaito visuotiniame ataskaitiniame susirinkime kartą per 2 metus;
4.4.0 viešą informaciją paskelbia dienraštyje „Panevėžio Balsas“.
4.4.1 Tarybos pirmininkas vadovauja tarybos veiklai, šaukia tarybos posėdžius, pasirašo asociacijos dokumentus, atstovauja asociacijai teisme, valstybinės valdžios ir valstybės valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.
4.4.2 Tarybos nariui negalint tęsti savo darbo iki kadencijos pabaigos, visuotinis narių susirinkimas išrenka naują narį vakuojančiai vietai užimti.
4.5 Visuotiniame susirinkime renkama revizijos komisija iš 3 asmenų (pirmininko ir dviejų narių) dviejiems metams. Jos nariai negali būti tarybos nariais. Revizijos komisijos funkcijos:
4.5.1 kontroliuoja asociacijos finansinę veiklą;
4.5.2 gali bet kada tikrinti tarybos finansinę veiklą ir, radus trūkumų, juos pateikia svarstyti visuotiniam susirinkimui;
4.5.3 privalo patikrinti tarybos veiklą prieš visuotinį susirinkimą kartą metuose ir pateikti susirinkimui tikrinimo rezultatus.

5. Asociacijos lėšos

5.1 Asociacijos lėšos yra narių mokesčiai, fizinių bei juridinių asmenų, labdaros ir paramos fondų dovanotos ar paaukotos lėšos.
5.2 Asociacijos lėšos yra laikomos banke.
5.3 Asociacijos lėšos panaudojamos organizaciniams reikalams, asociacijos veiklai vystyti, šalpos bei labdaros tikslams.

6. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

6.1 Asociacijos įstatai gali būti keičiami tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ⅔ susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.
6.2 Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visų pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
6.3 Pakeisti asociacijos įstatai registruojami juridinių asmenų registre įstatymų numatyta tvarka.

7. Asociacijos reorganizavimas ir likvidavimas

7.1 Asociacija reorganizuojama ar likviduojama, jeigu:
7.1.1 visuotinis susirinkimas nutarė likviduoti ar reorganizuoti asociaciją ⅔ balsų;
7.1.2 teismas nutarė nutraukti asociacijos veiklą;
7.2 Asociacijos turtas ir lėšos perduodami asociacijų įstatymo numatyta tvarka.
7.3 Valstybės institucijos turi teisę įstatymų numatyta tvarka kontroliuoti asociacijos veiklą.